1970-02: પરબ પત્રિકા-2, જુલાઈ-ઑગસ્ટ

1970-02: પરબ પત્રિકા-2, જુલાઈ-ઑગસ્ટ

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...
1970-03: પરબ પત્રિકા-3, સપ્ટેમ્બર

1970-03: પરબ પત્રિકા-3, સપ્ટેમ્બર

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...
1970-04: પરબ પત્રિકા-4, ડિસેમ્બર

1970-04: પરબ પત્રિકા-4, ડિસેમ્બર

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...
1971-01: પરબ પત્રિકા-1, માર્ચ

1971-01: પરબ પત્રિકા-1, માર્ચ

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...
1971-02: પરબ પત્રિકા-2, જૂન

1971-02: પરબ પત્રિકા-2, જૂન

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...
1971-03: પરબ પત્રિકા-3, સપ્ટેમ્બર

1971-03: પરબ પત્રિકા-3, સપ્ટેમ્બર

માફ કરો - ડિજીટલ અંક ટૂંક સમયમાં ...