ફોટા સંગ્રહ

 

ફોટો આર્કાઈવ્ઝ: વિવિધ ફોટાની ઓળખવિધિ

ઓળખવિધિ નોંધ:  ઉપરની લીન્ક ની ફોટો ગેલરીમાંના દરેક ફોટા પર ક્લીક કરીને,  ફોટામાંની  વ્યક્તિઓની /પ્રસંગની ઓળખ થઈ શકે, તો ગુજરાતી અથવા / English માં ટાઈપ કરીને Comments -કોમેન્ટ્સ માં લખવા વિનંતી. -આભાર.

 

  • સાહિત્ય સર્જકોના ફોટા
  • વિવિધ કાર્યક્રમોના ફોટા
  • ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોના ફોટા
  • અન્ય

Note: This page is being updated….